NOTA DE PRENSA DEL CONSELLO GALEGO COLEXIOS MÉDICOS. LIMITACIÓN DE PACIENTES. POSICIONAMIENTO ÉTICO Y DEONTOLÓGICO

Posicionamentos Medios de comunicación 17/06/2019

NOTA DE PRENSA  CONSELLO  GALEGO DE  COLEXIOS MÉDICOS.

Os médicos galegos, tanto de atención primaria como de hospitalaria, levan tempo demandando dispoñer do tempo suficiente para atender de forma apropiada aos pacientes e desenvolver a súa práctica profesional con calidade e eficiencia. Esta demanda concrétase para moitos médicos de AP, na necesidade, para facelo posible, de limitar o número de pacientes non urxentes que poden ser atendidos nas súas consultas en xornada ordinaria.

 
Ante a devandita demanda, fontes do SERGAS sostiveron publicamente que a aplicación deste tipo de medida, supoñería unha perda de dereitos da cidadanía coa posible aparición de listas de espera en AP. E responsabilizan directamente -mesmo se expoñen sancións- aos médicos por esta eventual perda de dereitos.

 
Trátase dun asunto que entra directamente nas competencias dos Colexios Médicos que, entre outras funcións, deben velar polo dereito dos cidadáns para recibir unha adecuada/correcta asistencia médica. Por iso, vimos necesario delimitar as responsabilidades dos médicos e da Administración Sanitaria na prestación da asistencia aos pacientes. E solicitamos un ditame, sobre este asunto, ás catro Comisións de  Deontología Médica dos catro Colexios Médicos de Galicia, órganos consultores, completamente independentes e formados por profesionais de prestixio, con coñecemento e formación en cuestións éticas e deontolóxicas.

Unha vez recibido devandito Ditame Deontolóxico, as conclusións deste  Consello  Galego de  Colexios Médicos son as seguintes:

1) o tempo necesario para cada acto médico debe ser fixado polo criterio profesional do médico en base ás necesidades individuais de cada paciente, cumprindo a súa obrigación de procurar a maior calidade e eficiencia na súa prestación asistencial.

2) a administración sanitaria non pode obrigar ao médico para realizar a súa actividade profesional sen o tempo necesario para que esta desenvólvase en condicións idóneas. E iso pode implicar a limitación do número de pacientes non urxentes a asistir na xornada laboral.

Non é ético e supón unha falta absoluta de planificación e xestión, que a administración ofreza aos pacientes unha accesibilidade ilimitada sen dispoñer, ao tempo, os recursos necesarios para que a súa atención sexa da calidade e a eficiencia imprescindibles na asistencia sanitaria.

3) É obrigación da administración, e non do médico, buscar solucións para que todos os pacientes poidan ser atendidos en tempo e forma, cos recursos humanos proporcionais á demanda e cos cambios organizativos que sexan necesarios para iso.

Desde o  Consello  Galego cremos que as medidas adoptadas ata este momento polo SERGAS son insuficientes para afrontar a situación actual e a dos próximos anos, tanto na atención primaria como nos hospitais.

4) É obrigación do médico denunciar as deficiencias que dificulten a correcta asistencia aos pacientes. Por iso cremos que os compañeiros de AP (Xefes de Servizo da área de Vigo, etc...) e dos hospitais galegos que alertaron sobre estas deficiencias, sobre todo nos aspectos relacionados cos  RRHH, cumpriron co seu deber ético e deontolóxico.

5) Tamén é obrigación deontolóxica do médico en labores directivos, velar para que as prestacións adáptense ás auténticas necesidades asistenciais da poboación, evitando que se ofrezan servizos sanitarios sen a debida dotación de medios humanos e materiais, e procurando as mellores condicións para a adecuada relación médico-paciente, incluída a intimidade do paciente e a seguridade do médico.

Por iso consideramos  deontológicamente inaceptables as manifestacións de fontes do SERGAS que  culpabilizan aos médicos por unha eventual perda de dereitos dos pacientes, no canto de asumir a súa responsabilidade para evitalo, buscando solucións en consenso cos profesionais, que sempre demostraron -e demostran cada día- o seu compromiso cos enfermos.

CONSELLO  GALEGO DE COLEXIOS MÉDICOS

 

NOTICIAS RELACIONADAS:

- Un dictamen deontológico avala a los médicos que exigen límites al número de pacientes en la consulta 

- Condenan al Sergas a pagar 15.000 euros a un médico que acabó de baja por sobrecarga de trabajo

- El Sergas sostiene que las reivindicaciones de Primaria "limitan" derechos de la ciudadanía

- El Sergas advierte de «medidas legales» si los médicos ponen un tope al número de pacientes que atienden

- El Consejo de Colegios Médicos de Galicia pide definir y delimitar las responsabilidades en la prestación de asistencia

- Los colegios médicos encargan un dictamen sobre su responsabilidad al limitar el número de pacientes en sus consultas

 


Compartir en:

Fai un comentario*Campos obrigatorios

Código de verificación
Lin e acepto a Política de privacidade*
Esta web emprega cookies. Continuar navegando estarás a aceptar ou seu uso. Máis información | Aceptar