Política de Privacidade


Introdución

A presente política de privacidade foi desenvolta tendo en conta o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento Xeral de Protección de Datos), e á Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico ( LSSICE ou LSSI).

O Ilustre Colexio Oficial de Médicos de Ourense atendendo ao principio de responsabilidade activa, ten o compromiso de velar pola privacidade dos datos persoais obtidos a través do portal corporativo, garantindo e protexendo os datos dos usuarios web da mesma forma que a información obtida por calquera outro medio.

Responsable do tratamento

Ilustre Colexio Oficial de Médicos de Ourense N.I. F.: Q2770001 B

Domicilio: Rúa Xoán XXIII, 19 – 32003 Ourense

Teléfono: 988 21 05 93

Fax: 988 21 09 33

Email: colegiomedico@cmourense.org

Datos de contacto do Delegado de Protección de Datos

Auprodat, S. L.

N.I. F.: B73642506

Domicilio: C/ Canadá, 2 – 30740 San Pedro del Pinatar (Murcia)

Teléfono: 648 794 259

Email: auprodat.lopd@gmail.com

Finalidades do tratamento de datos

O Ilustre Colexio Oficial de Médicos de Ourense infórmalle que os datos de carácter persoal obtidos mediante o enchemento dos diferentes formularios e modelos de solicitudes contidos no portal ou nas dependencias do Colexio, os datos persoais que o usuario introduza dentro das seccións habilitadas ou as proporcionados polo resto de vías ou canles de comunicación habilitados (por exemplo, correo electrónico ou seccións privadas), os datos incluídos en posibles comentarios e en consultas remitidas por email, así como aqueles datos aos que o Ilustre Colexio Oficial de Médicos de Ourense acceda como consecuencia da súa navegación, son obxecto de tratamentos de carácter público e/ou privado na organización. O Ilustre Colexio Oficial de Médicos de Ourense tratará os datos que vostede nos facilite nos formularios de consulta, ou os proporcionados por correo electrónico, ou os incluídos a través do resto de vías ou canles habilitados, coa finalidade de tramitar a consulta ou a xestión específica solicitada. As finalidades do tratamento de datos son a colegiación e xestión das funcións legalmente previstas derivadas da colegiación e o envío de información colexial, a xestión de listas de médicos especializados do Colexio que solicitan a súa incorporación nas listas para realizar peritaxes xudiciais, o Programa de Atención Integral ao Médico Enfermo ( PAIME), a comunicación á Administración dos lugares nos que hai máis risco de agresións a profesionais, co fin de aumentar as medidas de seguridade, poder aconsellar ao profesional e sensibilizar á opinión pública, a xestión das funcións previstas estatutariamente na comisión deontolóxica, así como o control das inhabilitacións xudiciais e atender ás potestades públicas descritas no artigo 8.4 da Lei 2/2007 de Sociedades Profesionais.

Orixe dos datos

Como regra xeral, os datos tratados polo Ilustre Colexio Oficial de Médicos de Ourense foron facilitados polo propio interesado.

Base legal do tratamento dos datos

Para a actividade de tratamento da xestión colexial, a base xurídica é o Regulamento Xeral de Protección de Datos (en diante, RGPD): Artigo 6.1. e) Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento. RGPD: Artigo 6.1. c) Tratamento necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao responsable do tratamento. RGPD: Artigo 6.1. f) Satisfacción de intereses lexítimos perseguidos polo responsable do tratamento. RGPD: Artigo 6.1. a) Consentimento do interesado.

Para a actividade de tratamento de Peritos, a base xurídica é o RGPD: Artigo 6.1. a) Consentimento do interesado.

Para a actividade de tratamento do PAIME (Programa de Atención Integral ao Médico Enfermo), a base xurídica é o RGPD: Artigo 6.1. a) Consentimento do interesado.

Para a actividade de tratamento de Agresións a Colexiados, a base xurídica é o RGPD: Artigo 6.1. a) Consentimento do interesado.

Para a actividade de tratamento de Queixas e Reclamacións, a base xurídica é o RGPD: Artigo 6.1. a) Consentimento do interesado.

Para a actividade de tratamento de Sociedades Profesionais, a base xurídica é o RGPD: Artigo 6.1. a) Consentimento do interesado. RGPD: Artigo 6.1. e) Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento. RGPD: Artigo 6.1. c) Tratamento necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao responsable do tratamento. Lei 2/2007, do 15 de marzo, de Sociedades Profesionais. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Datos persoais tratados

Os datos persoais tratados polo Ilustre Colexio Oficial de Médicos de Ourense son os datos obtidos a través do enchemento dos diferentes formularios e modelos de solicitudes contidos no portal ou nas dependencias do Colexio, os datos persoais que o usuario introduza dentro das seccións habilitadas ou as proporcionados polo resto de vías ou canles de comunicación habilitados (por exemplo, correo electrónico ou seccións privadas), os datos incluídos en posibles comentarios e en consultas remitidas por email, os datos aos que o Ilustre Colexio Oficial de Médicos de Ourense acceda como consecuencia da súa navegación e os datos xerados posteriormente polo interesado durante a súa relación co Colexio.

Prazo de conservación dos datos

Os datos facilitados conservaranse mentres o interesado non solicite a súa oposición, supresión ou limitación de tratamento e, en todo caso, durante os anos necesarios para cumprir coas obrigacións legais e as responsabilidades derivadas dos devanditos tratamentos en función da normativa aplicable.

Destinatarios dos datos

A información será tratada por persoal autorizado do Ilustre Colexio Oficial de Médicos de Ourense. Os datos non se comunicarán a terceiros sen o consentimento do interesado, salvo por obrigación legal. Non están previstas transferencias internacionais de datos.

Medidas de seguridade

No Ilustre Colexio Oficial de Médicos de Ourense existe o compromiso de garantir a seguridade e a confidencialidade no tratamento dos datos, implantando as medidas técnicas e organizativas adecuadas en función do nivel de risco que devanditos tratamentos poden causar nos dereitos e liberdades das persoas cuxos datos se tratan.

Á implantación das medidas de seguridade necesarias engádese un posterior proceso de verificación, avaliación e valoración regulares da eficacia de @dicha medidas (auditorías de seguridade para garantir un tratamento seguro dos datos).

Dereitos en relación co tratamento dos datos

En virtude do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (Regulamento Xeral de Protección de Datos ou RGPD), os interesados poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad e oposición respecto do tratamento dos seus datos persoais.

En concreto, o exercicio dos dereitos deberá levar a cabo mediante comunicación postal dirixida ao Ilustre Colexio Oficial de Médicos de Ourense, a: Rúa Xoán XXIII, 19 – 32003 Ourense, ou mediante email ao: colegiomedico@cmourense.org e conterá:

Nome e apelidos do interesado; fotocopia do seu documento nacional de identidade, ou do seu pasaporte ou outro documento válido que o identifique e, no seu caso, da persoa que o represente.

Petición en que se concreta a solicitude.

Dirección a efectos de notificacións, data e firma do solicitante.

Documentos acreditativos da petición que formula, no seu caso.

Modificación da Política de Privacidade

O Ilustre Colexio Oficial de Médicos de Ourense resérvase o dereito para modificar a súa Política de Privacidade, atendendo ao seu propio criterio, ou motivado por un cambio doctrinal do Comité Europeo de Protección de Datos ( CEPD) ou da autoridade de control nacional (Axencia Española de Protección de Datos), lexislativo ou xurisprudencial. O uso do sitio web despois de devanditos cambios implicará a aceptación destes.