Resumen enquisa sobre as condicións de competencia o mercado de exercicio privado da medicina

Posicionamentos Xeral 24/09/2019

Dentro do amplo abanico de datos que aporta a enquisa sobre a relación entre profesionais médicos e compañías aseguradoras, destacamos os seguintes:

XÉNERO:

O 75% dos médicos de exercicio privado son varóns, e o 25% mulleres, xusto á inversa de como saen actualmente as novas promociones das facultades de medicina.

É posible que se necesite máis tempo para o "cambio xeneracional", ou ben que a muller, por distintos motivos, non desexe traballar no ámbito privado (exceso de xornada, conciliación?)

IDADE:

A idade media dos médicos que traballan en asistencia privada é de 56,4 anos. O 76% teñen 51 ou máis anos (36,8% máis de 61 e 5,5% máis de 71). Só o 24% ten 50 ou menor idade, o que supón unha difícil substitución generacional).

ANTIGÜIDADE NO ÁMBITO DA MEDICINA PRIVADA

A antigüidade media no exercicio da medicina privada é de 23,7 anos, o que denota, do mesmo xeito que a idade, a falta de incorporación de médicos novos.

EN MATERIA CONTRACTUAL:

Un 37,7 % de facultativos traballa con algunha aseguradora sen ningún tipo de contrato escrito (aceptación tácita das súas baremos). A falta de contrato escrito adoita facilitar a expulsión do cadro médico a conveniencia da aseguradora.

A un 23,1% dos médicos foille rescindido o contrato escrito con algunha compañía aseguradora sen motivo atribuíble ao mesmo (media de 1,4 compañías por facultativo). En máis da metade dos casos a rescisión do contrato comunícase só con entre 1 e dous meses de antelación.

Ata a un 74% dos facultativos tratóuselles de impoñer pagos fixos ou capitativos (converténdolles nos verdadeiros aseguradores do risco).

SOBRE CONDUTAS POTENCIALMENTE ABUSIVAS:

O 22,7% dos facultativos foron presionados coa exclusión do cadro médico si non acepta novas condicións establecidas unilateralmente pola compañía (cunha media de 2,3 compañías por facultativo).

As novas condicións, unilateralmente establecidas polas compañías, son os pagos fixos ou capitativos (75%) e deixar de atender a mutualistas para facelo só aos asegurados con pólizas privadas (43%) esta última condición é unha práctica recente, que se produce no 76% dos casos con posterioridad a 2010.

O 45% dos facultativos observa obstáculos por parte das compañías coas que traballa para o desenvolvemento da súa actividade en forma de falta de autorización de tratamentos ou técnicas indicadas, trabas administrativas ou excesivo formalismo nos procedementos (media de 3 compañías por facultativo)

A un 40?acultativos algunha compañía aseguradora impúxolle como condición prestar o servizo a través do centro médico / Grupo hospitalario co que colabora a compañía aseguradora, deixando de contar cun 50% dos que se negaron a aceptalo.

As compañías aseguradoras puxeron en práctica unha estratexia orientada a conseguir que os pacientes vaian directamente aos seus centros propios. A apertura de centros propios das aseguradoras ha ter como consecuencia a exclusión do cadro médico dos facultativos cuxas especialidades compiten coas do novo centro médico/hospitalario

EN RELACION COS PAGOS:

O 40% dos facultativos sufriu negativas a abonar consultas sucesivas ou revisiones. As aseguradoras adoitan limitar o pago dunha soa consulta a un periodo de tempo entre un e dous meses.

Os baremos das compañías non aumentaron ou o fixeron de forma insignificante nos últimos 20 anos, mentres que o custo de persoal e material dos facultativos que colaboran coas compañías aseguradoras aumentou entre un 20 e un 40%.

Son frecuentes as baixadas encubertas dos baremos ao incluír as compañías probas complementarias no prezo da consulta que antes se facturaban por separado (audiometrías, retinografias? )

OBXECTIVO DA ENQUISA

A detección e cuantificación das actuacións que prexudican aos médicos por parte das aseguradoras conllevará que desde a vocalía de médicos de exercicio privado e da Organización Medica Colegial empréndase a procura de solucións tanto a nivel xurídico, como institucional.

CONCLUSIÓNS:

1.- A relación médico-paciente que desde a OMC tratamos de elevar a patrimonio inmaterial da humanidade, queda desvirtuada polas condicións en que se exerce nos novos modelos de exercicio privado polas condicións marcan ao médico aseguradoras e grupos hospitalarios, poñendo en risco a calidade da asistencia.

2.- O exercicio médico privado xa non é libre baixo as condicións actuais de mercado. As compañías aseguradoras cambiaron o modelo clásico de atención médica privada e ademais do seu labor aseguradora de forma progresiva han ir gañando unha presenza cada vez máis destacada de labor asistencial, en gran medida a costa de debilitar a capacidade para competir dos facultativos dedicados á medicina privada que nunha proporción importante desenvolveron modelos de negocio altamente dependentes da base de pacientes asegurados.

Neste sentido, é destacable, por pernicioso, a derivación por parte das compañías aseguradoras do risco asegurador cara aos profesionais médicos, e iso mediante a imposición de fórmulas de prezos capitativos, de procesos a custo pechado ou incluíndo técnicas e procedementos dentro da consulta perfectamente individualizados no nomenclátor.

3.- A irrupción do capital/risco no mercado sanitario fixo que a sanidade se empezo a guiar por leis de mercado cuxo único obxectivo é o beneficio económico. A relación médico-paciente queda intermediada por compañías aseguradoras e grupos hospitalarios que son quen marcan as condicións: retribución, tempo de dedicación, horarios, medios?.

4.- A medicina privada non é atractiva para os mozos nin para as mulleres. Nos próximos 10 anos desaparecerá o 40% dos facultativos (principalmente de consultas unipersonales) que exercen medicina privada.

5.- O órgano institucional que ten potestade para velar pola relación medico paciente a través do profesionalismo dos seus membros é a OMC e os seus colexios provinciales. Esta enquisa é un exemplo da súa función e preocupación.

6.- Creemos necesaria a elaboración dun "Código de boas prácticas" que agrupe a profesionais, aseguradoras e grupos hospitalarios para poder manter o actual sistema de medicina privada, ou abogar por un cambio a un novo modelo de exercicio libre da medicina que garanta, ante todo, a calidade asistencial.


Compartir en:

Fai un comentario*Campos obrigatorios

Código de verificación
Lin e acepto a Política de privacidade*