RESUMO REUNION CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS MÉDICOS, RESPONSABLES COLEGIALES DE COOPERACION E SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL, MSF e DIRECCION RRHH SERGAS

Cooperación 30/05/2018

RESUMO REUNION CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS MÉDICOS, RESPONSABLES COLEGIALES DE COOPERACION E SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL, MSF e DIRECCION RRHH SERGAS

Santiago de Compostela, 18 de Abril 2018

1) Confirmouse por parte da Dirección de RRHH do SERGAS que na lexislación galega (en diferentes normativas, decretos) xa se aplica a Lei de Voluntariado 2015 e a súa Disposición Adicional Terceira que fai referencia á intervención do persoal sanitario do SNS en urxencias humanitarias por un periodo de 3 a 6 meses. O Consello e MSF solicitan á Dirección de RRHH, a cal acepta, a redacción dun informe ?a enviar ás Xerencias das EOXIs- no que se reflicta a forma en que a normativa autonómica galega adáptase á normativa estatal (Lei do Voluntariado 2015) no que se refire á aplicación efectiva da Disposición Adicional Terceira. Dispoñer de devandito informe, realizado polos servizos xurídicos ou quen desde a Dirección de RRHH consideren oportuno, é fundamental para contar cun único texto de referencia que sexa sinxelo de consultar polo persoal médico sanitario e que mostre que se recoñecen todos os dereitos para o persoal (de todo tipo: laboral, funcionario, estatutario) durante o tempo traballado en urxencias humanitarias, asimilando os efectos do seu traballo nas mesmas condicións (antigüidade, puntuación,?.) que si estivesen facéndoo para o sistema público de saúde galego.
2) Para facilitar dita aplicación e resolver problemas puntuales que poidan suscitarse acórdase con RRHH do SERGAS a designación pola súa banda dun\/a interlocutor/a técnico estable co que gestionar as posibles incidencias. Por parte do Consello, os contactos serían a Dra Rosa Arroio (COM Coruña) e a Dra. Margarita Arandia (COM Ourense) e por MSF, María Díaz.
3) Considérase necesario que no contexto do punto 1) as Xerencias das EOXIs reciban unha comunicación de RRHH que indique que, salvo excepcións moi concretas e en periodos moi determinados, os permisos e excedencias solicitados serán sempre concedidos en virtude da lexislación estatal antes apuntada. Esta demanda é aceptada pola Dirección de RRHH.
4) A concesión destes permisos debe incluír tamén ao persoal médico eventual e non penalizarlo nas bolsas de contratación dependentes do SERGAS nin na baremación das mesmas. 
5) O tempo traballado en actividades humanitarias debe ser computado e considerado como un mérito nos procesos de selección de persoal médico do SERGAS.
6) Confírmase tamén que todos os médicos autorizados polo SERGAS por periodos superiores a 6 meses para prestar servizos a ONGs que desenvolvan programas de cooperación serán considerados en situación de servizos especiais e terán, en base ao Estatuto Marco do 2003, dereito ao cómputo de tempo a efectos de antigüidade (incluíndo trienios e carreira profesional) e á reserva da praza de orixe.
7) Así mesmo, e en virtude do Decreto 29/2017 da Vicepresidencia da Xunta de Galicia, os médicos que obtiveren licenza do SERGAS para participar en programas e proxectos de cooperación ao desenvolvemento de organismos oficiais, organizacións internacionais e ONGs, por periodos menores a 6 meses, manterán a reserva de praza e o tempo de duración da licenza computarase como servizo activo para todos os efectos (incluíndo trienios e carreira profesional).
8) O Consello Galego, os responsables de cooperación nos Colexios Médicos de Galicia e MSF Galicia, entenden que estes aspectos (puntos 4 ao 8) deben contemplarse nunha normativa específica sobre Cooperación e Voluntariado Sanitario da Conselleria de Sanidade da Xunta de Galicia.
9) Varias CCAA (Andalucía, Aragón, Castilla León, Castilla A Mancha, Ceuta, Euskadi, Melilla, Murcia, País Valenciano?) do Estado contemplan nos seus normativas moitas das demandas suscitadas e ata retribuyen, en determinadas condicións, o traballo solidario dos seus médicos. Nesa liña, o Consello Galego de Colexios de Médicos propón á Consellería de Sanidade buscar conjuntamente fórmulas que permitan solucións similares co aval tanto da Fundación dos Colexios Médicos para a Cooperación Internacional (FCOMCI) como de organizacións de prestixio neste ámbito (Médicos Sen Fronteiras).

 

Noticia Relacionada:

- Aprobación de Decreto en Valencia:

https://valenciaplaza.com/sanidad-impulsa-la-participacion-de-su-personal-en-proyectos-de-cooperacion-y-acciones-humanitarias

- La nueva Ley de Voluntariado recoge las propuestas de la Fundación y de MSF en favor del trabajo de los profesionales sanitarios en emergencias humanitarias


Compartir en:

Fai un comentario*Campos obrigatorios

Código de verificación
Lin e acepto a Política de privacidade*